Loading...

Podmínky ochrany osobních údajů
I. Základní ustanovení


Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ricard & Bonette s.r.o. IČ 04740068 se sídlem Bermanova 985/18, 196 00 Praha 9 (dále jen: „správce“).


Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Bermanova 985/18, 196 00 Praha 9

Email: Jakub@ricardbonette.com

Telefon: +420 775 698 265


Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší poptávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění poptávky.III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v  případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.


Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší poptávky či následné objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení poptávky (jméno, příjmení, e-mail a kontaktní telefon), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro vyřízení poptávky.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketing. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání cestovních a souvisejících služeb / účetních služeb na základě smlouvy a další subjekty zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Subdodavatelé správce, provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby:

- TaxVision s.r.o., Prvního pluku 320/17, Praha 8, 186 00, IČ 279 21 450 – zaznamenává jméno a příjmení klienta a trvalé bydliště

- Swallow s.r.o., – spravuje Mailchimp

- Youtube.com - zaznamenává počty přehrání videí a využívání youtube uživatelem

- Google Analytics - zaznamenává cookie a použití webu

- Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu

- Mailchimp – zaznamenává emailové adresyVI. Vaše práva


Za podmínek stanovených v GDPR mate právo na:
- Přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.
- Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
- Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
- Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
- Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním poptávky z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

ANY QUESTIONS?

This form collects your contact information so that we can contact you back. Check out our terms and privacy policy how we protect and manage your data.